سیستم فرمان اکتیو دوال پینیون

سیستم فرمان اکتیو دوال پینیون


  • قابلیت هدایت مستقیم و حساس در هر شرایط از رانندگی
  • یکپارچگی کامل با سیستم های کنترل دینامیک خودرو و با آلفا DNA
  • راحتی فوق العاده در رانندگی، به دلیل سیستم کمکی متغیر فرمان
  • قابلیت هدایت بسیار آسان در زمان تردد در شهر و در طول زمان پارک خودرو، با توجه به شعاع گردشی معادل تنها 10.9 متر
  • کاهش مصرف سوخت به میزان 3 درصد، در مقایسه با سیستم های معمول