آلفارومیو

احساس ، همان نوآوری است.

مردم به نخستین آلفا رومئو با تحسین بسیار خوشامد گفتند و محو عملکرد عالی آن شدند. این موفقیتی بود که باید درطول زمان ثابت میشد.اکنون بیش از هر زمان دیگر نشان آلفا رومئو برای اتومبیل دوستان سراسر جهان بعنوان نمادی از نوآوری بی پایان و لذت سرشار رانندگی است.

احساس ، همان شور و اشتیاق است.

در سالهای دهه ی 1930، بردهای افسانه ای ماشین P2 آلفا رومئو را به اوج قله ی خودروسازان دنیا رساند. امروز نیز مانند گذشته، ماشین های آلفا رومئو جهت دستیابی به بهترین عملکرد فنی و به حداکثر رساندن احساسات راننده خریداری میشوند. ما ماشین نمیسازیم، ما اتومبیل خلق میکنیم.

احساس ، همان زیبایی ست.

از 6C 2500 نمادین "فرسا د.اورو" گرفته تا انواع بسیار امروزی شخصیت آلفا رومئو دوره ها و مدل های گوناگون را به هم پیوند میزند. آلفا رومئو یک زیبایی ابدی دارد که تنها با مد موقت روز هماهنگ نیست، بلکه همواره قادر به خیره نمودن چشم و به لرزه درآوردن قلب هر فرد ماشین دوستی است. در هر آلفا رومئو، قدرتمند زیباست و زیبا قدرتمند.

احساس ، همان کارایی است.

در سال 1954 میلادی، آلفا رومئو جولیتا نشان داد که طراحی خوب و راحتی میتوانند به خوبی باهم همراه گردند و همه میتوانند آنرا تجربه نمایند. این دیدگاه متمرکز بر مشتری را امروز نیز میتوان در راهکارهای هوشمندانه، حساس و راننده_مدار ما تشخیص داد.